Schoolondersteuningsprofiel

 

 

 

De belangrijke onderdelen van dit profiel zijn:

·       de visie op zorg en begeleiding/passend onderwijs op schoolniveau

·       de huidige ondersteuningsmogelijkheden en ambities/ontwikkelingen voor de komende jaren

·       de zorgstructuur in de school

·       de organisatie van de extra ondersteuning;

·       de samenwerking met ketenpartners en de ondersteuningsvoorzieningen.  

Visie, ondersteuningsmogelijkheden en ambitie

De Pôlle is een 3 talige school in Marsum. Wij willen zoveel mogelijk leerlingen van een passend onderwijsaanbod voorzien in een veilig pedagogisch klimaat. Ons gebouw is rolstoelvriendelijk en we beschikken over een invalidentoilet. In onze school bieden wij minimaal basisondersteuning: naast de reguliere instructie aan de groep krijgen kinderen verlengde instructie en begeleiding bij het inoefenen als dat nodig is. De samenwerking met ketenpartners en ondersteuningsvoorzieningen is verzekerd.Er wordt gewerkt in combinatiegroepen; groep 1/2, groep 3/5, groep 4/6 en 7/8. Op maandag en donderdagmiddag wordt er gewerkt in de combinatiegroepen 1,2 -  3,4,5 - 6,7,8. De school beschikt over een stiltelokaal waar de leerlingen in alle rust kunnen werken. We maken naast moderne methodes voor taal en rekenen gebruik van adaptieve web based programma's zoals Rekentuin en Taalzee en Snappet t.b.v. spelling, rekenen, woordenschat en studievaardigheden. We kunnen het leerstofaanbod op deze manier beter afstemmen op de onderwijs- en instructiebehoeften van de individuele leerling. De Pôlle doet als 1 van de 19 scholen in Nederland mee aan een Tweetalig Primair Onderwijs project. Voor De Pôlle betekent dit dat er met ingang van augustus 2014 meer tijd geïnvesteerd wordt in het Engels. Te beginnen bij de kleuters. De komende jaren zal dit gefaseerd geïmplementeerd worden in de overige groepen. Het doel is om 50% van de tijd de voertaal Nederlands aan te houden, 30% van de tijd Engels en 20 % van de tijd Fries. 

Samenwerking met ketenpartners

Onze school neemt vanaf schooljaar 2014-2015 deel aan een Intern Zorgoverleg. Tijdens dit overleg wordt er structureel samengewerkt met het (school-)maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg. Op aanvraag is een vertegenwoordiger van de Jeugdzorg beschikbaar.Onze school onderhoudt intensief contact met voorzieningen voor voorschoolse educatie en er wordt incidenteel samengewerkt met andere externe instanties. 

Ondersteuningsvoorzieningen op bestuursniveau

Onderwijsgroep Fier beschikt over een 8+ groep voor denkers en een voorziening voor NT2 leerlingen.    

Extra ondersteuningsmogelijkheden op bestuursniveau

Onderwijsgroep Fier beschikt over een Zorg Advies Team. Het Zorg Adviest Team heeft een adviserende rol bij de plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning en bij de toekenning van de extra ondersteuning.De voorzitter van het Zorg Advies Team leidt de besluitvorming over de toekenning van een ondersteuningstraject. Er zijn verschillende trajecten mogelijk:

1.Ondersteuning vanuit het Expertisecentrum.We hebben beschikking over ambulante begeleiders die expertise hebben op het gebied van gedrag en werkhouding, leer- en ontwikkelingsstoornissen en lichte verstandelijke beperkingen. Ambulante begeleiders worden ingezet om leerkracht en leerling te begeleiden en/of te ondersteunen.

2.Ondersteuning vanuit het bestuurlijke budget.Het bestuur beschikt over budgets voor lichte en zware ondersteuning. Deze middelen kunnen worden gebruikt voor de inzet van specifieke deskundigheid, extra ondersteunend personeel of extra leer- en/of hulpmiddelen. 

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met extra ondersteuning

Aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden in het Zorg Advies Team besproken. Soms hebben leerlingen veel meer ondersteuning nodig dan we op basis van het School Ondersteunings Profiel en de extra ondersteuning op bestuursniveau kunnen bieden. In het Zorg Advies Team wordt onderzocht of de leerling plaatsbaar is op een andere school binnen het bestuur met extra ondersteuning of dat de leerling aangemeld dient te worden bij de Commissie van Toelaatbaarheid van het speciaal (basis)onderwijs.(Meer informatie over het Expertisecentrum Noordwest Fryslân en het Zorg adviesteam kunt u vinden op de website van Onderwijsgroep Fier). Het volledige School Ondersteunings Profiel is te vinden op onze website: www.obsdepolle.nl .